چگونه کلمات کلیدی مقاله را پیدا کنیم؟ (ترفند های تحقیق کلمه کلیدی)

چگونه کلمات کلیدی مقاله را پیدا کنیم؟ (ترفند های تحقیق کلمه کلیدی)

مقاله را برای آن در سایت ها مینویسیم که بازدید کننده یا خواننده بگیریم تا در نهایت بازخود سایت بالا رود. در واقع مقاله ای که نوشته میشود مجموعه ای از کلمات مرتبط و کلمه کلیدی اصلی…